Бесплатни правни савети
ПРАВДА И ПРАВО

Почетна / Архива / ИСПРАНИ МОЗАК ИЛИ „ЛЕМИНГ СИНДРОМ“
Фото: Throne Of Matrix

ИСПРАНИ МОЗАК ИЛИ „ЛЕМИНГ СИНДРОМ“

ИСПРАНИ МОЗАК ИЛИ „ЛЕМИНГ СИНДРОМ“

– Стари грчки филозоф Сократ учио је своје ученике да се у потрагу за истином може кренути само онда кад се доведе у питање и анализира свако веровање које смо се до тада чврсто држали.

– Ако одређено веровање прође све тестове евиденције, дедукције и логике онда оно може да буде задржано, а ако не, онда се оно мора одбацити а мислилац се мора такође запитати зашто је он до тада веровао тако, као и ко или шта га је и зашто навело на то.

– Нимало не изненађује што се овакав начин учења нимало није свидео владајућој елити Грчке државе.
Многи политички лидери одувек су покушавали да заваравају народне масе из разноразних “добрих” и “лоших” разлога. Сократу се судило за субверзију и корупцију омладине.
Након тога натерали су га да попије чашу отрова и тако себи одузме живот.
Никада није било лако онима који су независно размишљали!
Данас, наш владајући комплекс владе и медија не убија оне који трагају за истином (додуше, још увек не).
Они их једноставно етикетирају као екстремисте или параноике, а успут им униште како каријеру, тако и репутацију.
За многе је једна таква судбина гора него попити чашу отрова.

– Постоје наравно и они који су попустили под утицајем телевизијских и других експерата и пали у хипнотички транс, јер сматрају ове за ауторитете којима треба веровати.
Ненавикнутим на то да сами размишљају својом главом, не постоји истина која може да наруши њихова предубеђења и кондициониране реакције.
Такви ће чак негирати и оно што виде својим властитим очима.
Индивидуе које су тако кондициониране могу само да као папагаји понављају мишљења која су им сугестијама споља, имплантирана у њихову свест.
Последица тога је да су милиони мозгова данас редуковани на интелектуални ниво једног ЦД плејера који врти један имплантирани диск, дизајниран од спољних сила којих овај уопште није ни свестан.
Они онда постају жртве психолошког стања познатог као “Леминг Синдром”. (Леминзи су мали глодари познати по томе што прате један другог кад се стрмоглављују са планинских литица у амбис). Лемингарство је један подмукли психички феномен који је присутан код већине сисара, а може се приметити како код обичних људи тако и код најобразованије интелектуалне елите.

– Лемингарство није интелектуални феномен, него психолошки, и због тога ни једна социо-економска класа није успела да остане имуна његовом задивљујућем ефекту.
Универзитетски професор може да буде леминг исто толико колико и модом опседнута тинејџерка.
Први слепо прати последњу теорију која је “у тренду”, док ова друга само прати последњи модни стил. Да ли има неке разлике?
Ниједно од њих двоје не може да се одбрани од силе природе.
Сила стапања појединца са својом социјалном средином може да буде несавладива.
За човека – леминга, логика која стоји иза неке мисли није битна толико колико је битан ауторитет или популарност онога ко је износи.
Човек се као и леминг социјално понаша, а другачије ни не може.
Природно, свака индивидуа мора да има ту особину, јер у супротном не би се могао предузети ни најмањи корак према људској цивилизацији.

– Лемингарство је једна потребна социолошка особина за очување друштва, један урођени инстинкт код већине људи. Међутим, као код свих природних феномена и тај се може користити у штетне сврхе.
Исти леминг ефекат који омогућава масама у једном праведном друштвеном систему да направе један заједнички напредак, може истовремено у једном неправедно вођеном друштву, да учини масе неспособним за објективно расуђивање.

– Негирање и ниподаштавање за леминге је фундаментални одбрамбени механизам који они користе не само ради своје заштите од неугодне стварности, него и да потврде своју лојалност својим претпостављенима.
Њихова веровања и ставови морају по сваку цену да буду на “правој” страни. Леминзи једноставно не могу да поднесу терет одговорности, или нелагодност у друштву, која иде заједно са тим кад човек почне да размишља независно од осталих.
Они су једино способни да понављају оно што чују на телевизији или прочитају у новинама.
Леминзи не само да ће користити сву своју енергију да се заштите од утицаја који могу да промене њихове догме, него се неће либити ни да нападну оне који доводе у питање њихова веровања. Леминзи се ужасавају од помисли да их неко назове екстремистима или теоретичарима конспирација.
Оно што је иронично, исти ти леминзи који исмејавају све конспиративне теорије први су који прогутају најбесмисленије теорије које се могу замислити, кад су ове презентоване од стране владе и режимских медија!

– Бити неинформисан не значи истовремено бити леминг.
Свако може бити преварен.
Човек не треба да се стиди уколико је погрешно информисан, али перзистирање на погрешном начину размишљања и доношењу закључака, чак и у случају кад смо изложени непобитним доказима и логици, онда је то крајњи степен лемингарства.
Има пуно оних којима њихов интелектуални капацитет једноставно не дозвољава да се ослободе овог феномена, међутим, племенитост карактера је кад можемо сами себи признати да смо до сад били преварени, а унутрашња снага је суочавање са чињеницом да смо затвореници једног глобалног азила намењеног за лудаке.
Оне индивидуе које могу да се морално и ментално ухвате у коштац са овом чињеницом биће спремне да прихвате истину кад се она презентира у чистом и логичном стању.
Толико.

?ISPRANI MOZAK ili "LEMING SINDROM"-Stari grčki filozof Sokrat učio je svoje učenike da se u potragu za istinom može krenuti samo onda kad se dovede u pitanje i analizira svako verovanje koje smo se do tada čvrsto držali. -Ako određeno verovanje prođe sve testove evidencije, dedukcije i logike onda ono može da bude zadržano, a ako ne, onda se ono mora odbaciti a mislilac se mora takođe zapitati zašto je on do tada verovao tako, kao i ko ili šta ga je i zašto navelo na to. -Nimalo ne iznenađuje što se ovakav način učenja nimalo nije svideo vladajućoj eliti Grčke države. Mnogi politički lideri oduvek su pokušavali da zavaravaju narodne mase iz raznoraznih “dobrih” i “loših” razloga. Sokratu se sudilo za subverziju i korupciju omladine. Nakon toga naterali su ga da popije čašu otrova i tako sebi oduzme život. Nikada nije bilo lako onima koji su nezavisno razmišljali! Danas, naš vladajući kompleks vlade i medija ne ubija one koji tragaju za istinom (doduše, još uvek ne). Oni ih jednostavno etiketiraju kao ekstremiste ili paranoike, a usput im unište kako karijeru, tako i reputaciju. Za mnoge je jedna takva sudbina gora nego popiti čašu otrova.-Postoje naravno i oni koji su popustili pod uticajem televizijskih i drugih eksperata i pali u hipnotički trans, jer smatraju ove za autoritete kojima treba verovati. Nenaviknutim na to da sami razmišljaju svojom glavom, ne postoji istina koja može da naruši njihova predubeđenja i kondicionirane reakcije. Takvi će čak negirati i ono što vide svojim vlastitim očima. Individue koje su tako kondicionirane mogu samo da kao papagaji ponavljaju mišljenja koja su im sugestijama spolja, implantirana u njihovu svest. Posledica toga je da su milioni mozgova danas redukovani na intelektualni nivo jednog CD plejera koji vrti jedan implantirani disk, dizajniran od spoljnih sila kojih ovaj uopšte nije ni svestan. Oni onda postaju žrtve psihološkog stanja poznatog kao “Leming Sindrom”. (Leminzi su mali glodari poznati po tome što prate jedan drugog kad se strmoglavljuju sa planinskih litica u ambis). Lemingarstvo je jedan podmukli psihički fenomen koji je prisutan kod većine sisara, a može se primetiti kako kod običnih ljudi tako i kod najobrazovanije intelektualne elite.-Lemingarstvo nije intelektualni fenomen, nego psihološki, i zbog toga ni jedna socio-ekonomska klasa nije uspela da ostane imuna njegovom zadivljujućem efektu. Univerzitetski profesor može da bude leming isto toliko koliko i modom opsednuta tinejdžerka. Prvi slepo prati poslednju teoriju koja je “u trendu”, dok ova druga samo prati poslednji modni stil. Da li ima neke razlike? Nijedno od njih dvoje ne može da se odbrani od sile prirode. Sila stapanja pojedinca sa svojom socijalnom sredinom može da bude nesavladiva.Za čoveka – leminga, logika koja stoji iza neke misli nije bitna toliko koliko je bitan autoritet ili popularnost onoga ko je iznosi. Čovek se kao i leming socijalno ponaša, a drugačije ni ne može. Prirodno, svaka individua mora da ima tu osobinu, jer u suprotnom ne bi se mogao preduzeti ni najmanji korak prema ljudskoj civilizaciji. -Lemingarstvo je jedna potrebna sociološka osobina za očuvanje društva, jedan urođeni instinkt kod većine ljudi. Međutim, kao kod svih prirodnih fenomena i taj se može koristiti u štetne svrhe. Isti leming efekat koji omogućava masama u jednom pravednom društvenom sistemu da naprave jedan zajednički napredak, može istovremeno u jednom nepravedno vođenom društvu, da učini mase nesposobnim za objektivno rasuđivanje.-Negiranje i nipodaštavanje za leminge je fundamentalni odbrambeni mehanizam koji oni koriste ne samo radi svoje zaštite od neugodne stvarnosti, nego i da potvrde svoju lojalnost svojim pretpostavljenima. Njihova verovanja i stavovi moraju po svaku cenu da budu na “pravoj” strani. Leminzi jednostavno ne mogu da podnesu teret odgovornosti, ili nelagodnost u društvu, koja ide zajedno sa tim kad čovek počne da razmišlja nezavisno od ostalih. Oni su jedino sposobni da ponavljaju ono što čuju na televiziji ili pročitaju u novinama. Leminzi ne samo da će koristiti svu svoju energiju da se zaštite od uticaja koji mogu da promene njihove dogme, nego se neće libiti ni da napadnu one koji dovode u pitanje njihova verovanja. Leminzi se užasavaju od pomisli da ih neko nazove ekstremistima ili teoretičarima konspiracija. Ono što je ironično, isti ti leminzi koji ismejavaju sve konspirativne teorije prvi su koji progutaju najbesmislenije teorije koje se mogu zamisliti, kad su ove prezentovane od strane vlade i režimskih medija!-Biti neinformisan ne znači istovremeno biti leming. Svako može biti prevaren. Čovek ne treba da se stidi ukoliko je pogrešno informisan, ali perzistiranje na pogrešnom načinu razmišljanja i donošenju zaključaka, čak i u slučaju kad smo izloženi nepobitnim dokazima i logici, onda je to krajnji stepen lemingarstva. Ima puno onih kojima njihov intelektualni kapacitet jednostavno ne dozvoljava da se oslobode ovog fenomena, međutim, plemenitost karaktera je kad možemo sami sebi priznati da smo do sad bili prevareni, a unutrašnja snaga je suočavanje sa činjenicom da smo zatvorenici jednog globalnog azila namenjenog za ludake. One individue koje mogu da se moralno i mentalno uhvate u koštac sa ovom činjenicom biće spremne da prihvate istinu kad se ona prezentira u čistom i logičnom stanju.Toliko.By: Goran G.

Gepostet von Throne Of Matrix am Dienstag, 14. August 2018

 

Написао: Горан Г.

Извор: Throne Of Matrix

Информације о Ana Markovic

Погледајте такође

„А ЗА ПРИЗРЕН КАД МЕ ПИТАШ – РАСТУЖИ СЕ СРЦЕ МОЈЕ..“

„Немој никад да ме пустиш да заборавим; Косово моје, Бистрицу, Шару, зар да изгубим? „ …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *